KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MZK S.A.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony
i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
   

1) Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna - siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
   

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez MZK S.A., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa prawa cywilnego i gospodarczego.


3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MZK S.A. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z MZK S.A.
W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez MZK S.A.,
 • marketing usług własnych MZK S.A. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

   

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A.,
w tym profilowaniu.
   

5) Osobom, których dane MZK S.A. przetwarza przysługują prawa:

 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 •  sprostowania (poprawiania) danych,
 •  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 •  do ograniczenia przetwarzania danych,
 •  do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

6) MZK S.A. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych
w zasobach informacyjnych Spółki.
   

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
   

8) MZK S.A., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
   

9) MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • telefonicznie: 62 737 61 10
 • drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
 • osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 10Prezes Zarządu MZK S.A.

KOMUNIKAT DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ MZK S.A.

Niniejszym pragniemy poinformować Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna zapewniał będzie określone w tych przepisach standardy ochrony
i właściwego postępowania z danymi osobowymi.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
   

1) Miejski Zakład Komunikacji Spółka Akcyjna - siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30 jest Administratorem Danych Osobowych, w których posiadanie wszedł wskutek wykonywania swoich statutowych obowiązków, zawieranych z Państwem umów, utrzymywaniem korespondencji, merytoryczną obsługą przesyłanych do nas wniosków, próśb, skarg i postulatów.
   

2) Państwa dane osobowe, o których mowa wyżej, były, są i będą przetwarzane przez MZK S.A., jako Administratora Danych, wyłącznie w celach określonych przepisami prawa prawa cywilnego i gospodarczego.


3) Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez MZK S.A. dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych przez Państwa z MZK S.A.
W wymagających tego przypadkach Spółka ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:

 • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez MZK S.A.,
 • marketing usług własnych MZK S.A. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

   

4) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A.,
w tym profilowaniu.
   

5) Osobom, których dane MZK S.A. przetwarza przysługują prawa:

 •  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 •  sprostowania (poprawiania) danych,
 •  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
 •  do ograniczenia przetwarzania danych,
 •  do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
 •  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 •  wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   

6) MZK S.A. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych
w zasobach informacyjnych Spółki.
   

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK S.A. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
   

8) MZK S.A., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego.
   

9) MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:

 • telefonicznie: 62 737 61 10
 • drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
 • osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 10Prezes Zarządu MZK S.A.

 

 

 

Zakup biletu komunikacji miejskiej

przez telefon komórkowy

 

 

----------------------------------------------

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W MZK

 

----------------------------------------------

 

 

 

OSTROWSKI ROWER MIEJSKI

 

 -----------------------------------------------

 

 

 


REJESTRACJA  E-BILETU 

 

LOGOWANIE DO SYSTEMU  E-BILETU

 

-----------------------------------------------

 

 

 

 

 

APLIKACJA myBUS ONLINE

informacja o odjazdach autobusów

 

 

 

-----------------------------------------


 

 

 
-----------------------------------------------  

 

 

 

 

 Oficjalna strona Miasta

Ostrowa Wielkopolskiego

 

 -----------------------------------------------

 

 

Centrum Rozwoju Komunalnego


 

 -----------------------------------------------
 Jesteśmy na Facebooku


 -----------------------------------------------

 

 

 

Jesteśmy na instagramie

 

 

 

 

Szukaj